Lid worden

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Apothekers Coöperatie Eemland

Ondergetekende verklaart:
– met ingang van heden als apotheker lid te worden van de Apothekers Coöperatie Eemland.
– statuten en huishoudelijk reglement van de coöperatie te kennen en te onderschrijven (zie website www.aceemland.nl).
Door het sluiten van deze lidmaatschapsovereenkomst heeft u recht op:
– Beroepsinhoudelijke en zakelijke ondersteuning.
– U hebt recht om uw stem te laten horen op de algemene ledenvergaderingen en deel te nemen aan overlegstructuren binnen de coöperatie.

Ondergetekende verplicht zich tot het betalen van de jaarlijkse contributie zoals jaarlijks vastgesteld wordt in de Algemene Ledenvergadering.